Historie

Historie  Kocelovic

 

     První písemná zmínka o obci je z roku 1352, archeologický výzkum v okolí obce však svědčí o dávném osídlení. Nejstarší nálezy z kocelovických pozemků pocházejí z období kultury halštatské. Průzkum odhalil pozůstatky žárových hrobů a mohyly na zalesněném vrcholku Zelené hory jihovýchodně od obce. Ves byla v letech 1352 až 1399 sídlem vladyků z Kocelovic, z nichž poslední byli bratří Beneš a Zdeněk, kteří v roce 1372 ustanovovali nového faráře ke zdejšímu kostelu. Kostel sv. Bartoloměje je poprvé připomenut v písemných pramenech v roce 1360.V roce 1521 byl pro kostel ulit zvon v dílně pražského zvonaře Bartoloměje, v roce 1725 byl kostel  opraven. V červenci 1989 byly započaty na kostele pokrývačské práce, oprava omítek, rohových kamenů a hřbitovní zdi. Téměř sedmdesát lidí odpracovalo zdarma na opravách přes 2000 hodin. 23. června 2001 byly posvěceny nové zvony Marie a Václav a v následujících dnech zavěšeny do zvonice.

      Veškeré informace o Kocelovicích lze najít na webových stránkách a ve dvou publikacích, které byly Obecním úřadem vydány. První publikace je z roku 1992, kdy se konalo 3. setkání rodáků a přátel obce a na publikaci jsme spolupracovali s Městským muzeem Blatná, druhá publikace vydaná ke čtvrtému setkání rodáků v roce 2002 mapuje události ve vesnici mezi léty 1992 -2002. Při příležitosti pátého Setkání rodáků a přátel obce  25.8. 2012 byla vydána v počtu 300 kusů  kniha „Naše Kocelovice „ , která má obsah 248 stran včetně fotografického vyobrazení. Obec Kocelovice získala 17. dubna 2012 dekret na obecní znak a prapor, dekret byl předán předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou naší obci spolu s dalšími městy a obcemi. Dekret převzal starosta obce ing. Karel Lukáš sa členka zastupitelstva Štěpánka Vonášková. Potom byla firmou NEVA Nezvěstice objednán znak i prapor a stuha.. Zank a prapor byly slavnostně posvěceny při poutní mši v kostele sv. Bartoloměje p. Robertem Konrádem Paruszewským. Správcem zdejší farnosti.

     Ještě z nich uvedu pro naše čtenáře  některá zajímavá fakta.

1591- prvním známým rychtářem v Kocelovicích byl Jakub Mach ( pocházel patrně z č.41)

1609- v Kačerove u Kasejovic byl popraven kocelovický chalupník Zeman pro četné krádeže  ryb v panských rybnících

1625- při velkém požáru údajně vyhořela celá ves

1728  - založen Nový Dvůr majiteli lnářského panství necelý kilometr jihovýchodně od   Kocelovic na pozemcích nazývaných planiny

1771- povstání poddaných lnářského panství, ke kterému se připojili sedláci z okolních panství, bylo vojskem potlačeno. Rozehnaní sedláci byli odváděni na lnářský zámek, kde byl každý bit. Exekuci vykonával Drnek z Kocelovic, který byl v té době ve Lnářích mušketýrem.

1787 - snahou zástupců kocelovické obce byla postavena školní budova z kamene a cihel, krytá taškami. Stávala uprostřed vsi, kde je nyní č. 47. Roku 1866 byla postavena nová školní budova, podle záznamů ale na nevhodném, vlhkém místě. Původně jednotřídní škola byla později rozšířena na dvoutřídní.

1867- výnosem zemského výboru v Praze bylo vyhověno žádostem kocelovických občanů o prohlášení za samostatnou obec.

1885- úspěšně skončil spor kocelovických s lnářským velkostatkem o pastvu u rybníků v okolí. Na památku tohoto vítězství byly postaveny kříže u Velkého rybníka a u rybníka Měleč.

1892- založen spolek dobrovolných hasičů, velitelem se stal rolník Josef Čadek. Spolek zakoupil stříkačku, která byla 11. června 1893 slavnostně vysvěcena.

1894 -  4. února se narodil Jaroslav Průcha, učitel, muzikant, spisovatel a jeden ze zakladatelů moderního českého loutkářství.

1897- založen spořitelní a záložní spolek.

1912- ustavující valná hromada sdružení malorolníků, chalupníků, domkářů a živnostníků v Kocelovicích. Předsedou byl zvolen Josef Chodora.

1918  - na památku vzniku republiky byly zasazeny tři lípy a to u usedlosti Malých, u mostu a u stavení F. Frýzka ( u kříže).

1919 - 21. září byl slavnostně odhalen pomník padlým za 1. světové války. Pomník zhotovila kamenická firma Bláha v Březnici nákladem 2 680,- Kčs.

1920 - založen spolek divadelních ochotníků, jehož iniciátorem byl učitel František Tuháček. Ochotnické divadlo se v Kocelovicích hrálo již dříve zásluhou kocelovických hasičů.

1923 - František Papež,nájemce Nového Dvora, začíná provádět pravidelná meteorologická měření.  Od 1.3.1975  na severozápadě od Kocelovic , na Kněžském vrchu,byla uvedena do provozu Hydrometeorologická stanice. Sledují a měří se veškeré údaje o teplotě, tlaku vzduchu, srážkách, slunečních aktivitách, vlhkosti, radioaktivitě, kvalitě ovzduší a jsou předávána do HMS v Praze.

1930- 15. srpna byla obec elektrifikována. Náklady na transformátor a rozvodnou síť činily 60 345,26 Kč.

1934 - celou oblast postihlo katastrofální sucho. Komise, která zjišťovala způsobené škody, je zde  odhadla na 50%.

1947 - vysvěcena nová motorová stříkačka při obvodovém sjezdu hasičů

1956-  založeno JZD, do kterého vstoupilo 60 % zemědělců,

1972  - 26. srpna první sjezd rodáků, velmi zdařilý, mezi hosty patřil básník a spisovatel Ladislav Stehlík.

1971 -1972 - postavena požární zbrojnice se spolkovou místností, bytem a 2 garážemi

1972 - měla obec 89 domů, 298 obyvatel, v obci funfovala obecní knihovna

1973 - sloučeno JZD Kocelovice s JZD Lnáře a Tchořovice,

          od školního roku 1975/1976 zrušena základní škola, mateřská škola zrušena ve školním     roce 1987/1988

1.1.1974  - sloučení národních výborů, poslední předseda MNV Kocelovice byl Josef Strnad

1976 - na podzim byla zahájena stavba řadových domků a dokončeny byly v roce 1978

1977 - 20. května bouře s krupobitím, 54,9 mm, mnohé dvory a domy zatopeny ( Řiský Josef č. 50), zlomena lípa u hřbitova, v roce 1977 sloučeno JZD se Semenářským státním statkem Lnáře.

1979- rekonstrukce školy na pohostinství s bytem, započato s výstavbou protipožární nádrže,  rozděleny parcely na zahrádky v Kalištích.

1982 -  28. srpna další sjezd rodáků, velmi zdařilý

1987 - 1. července bouře 90,1 mm, protrženy hráze rybníků Veský a Podhajský ve Lnářích,  silně poškozeny sádky ve Tchořovicích, přívalová vlna poškodila domky ve Tchořovicích a komunikace, Kocelovice vyvázly bez pohromy

 1990 - podpisová akce za samostatnost obce, v listopadových volbách zvoleno obecní zastupitelstvo a starosta.

1991- odkoupena bývalá škola, opravena, v patře přestavba na společenské zařízení, obci navráceny lesy, pozemky, rybníky.

1992  -100 let hasičského sboru a III. sjezd rodáků.

1996-  komplexní pozemková úprava

1997- elektronické zabezpečení kostela, dokončena výstavba fotbalového hřiště a tenisového kurtu., činnost ukončil Červený kříž, který vznikl v roce 1986.

 

     Dobře fungují společenské organizace Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz žen, Myslivecké sdružení a v roce 1994 vzniklé Honební společenstvo Kocelovice –Závišín.

650 let od vzniku obce si připomněli všichni účastníci čtvrtého setkání rodáků a přátel obce 24. srpna 2002. Tehdy se naší vesnici vyhnulo řádění vodního živlu, který postihl vesnice kolem nás. Tehdy nás bylo v roce 2002 176, během deseti let se narodilo 13 dětí a zemřelo 33 našich obyvatel. 

Všechny tyto a další události  z posledních let  z bohaté kulturní, společenské a sportovní činnosti jsou popsány v kronice naší obce. Rovněž je vedena hasičská kronika.

 

Hasiči z obecní kroniky roky 2002 – 2011

 

2002 – 110. výročí – 58 členů, noví členové Jan Ráž, Valdemar Lipták, Tomáš Radil, 3 výborové a 4 členské schůze, 3 prověrková cvičení, preventivní prohlídky 6. dubna v 8 lidech sběr starého železa, 22. května úklid travnaté plochy u školy, usušení sena a odvoz. 2.2. 2002 ples hasičský, kapela Zvotočanka, oslava MDŽ ženám,  s historickou stříkačkou na oslavě v Závišíně na Setkání rodáků 6. července 2002, na oslavě naší,  1. června 2002 ke 110 letům,  účast 6 hasičských sborů, průvod vesnicí od hasičárny kolem kampeličky. Mažoretky na úvod z Bělčic, host  pan Kalbáč, přednosta OKÚ Strakonice, položen k pomníku padlých věnec, hymna české republiky zahrána u pomníku, na zahradě pokračování slavnosti na improvizovaném podiu. Minutou ticha uctěni zemřelí, projev starosta hasičů Václav Čadek, za okresní sbor Josef Císařovský, starosta obce Josef Vonášek, pak pan  Kalbáč. Následovala soutěž mužstev v požárním útoku, profesionální hasiči z Blatné měli ukázku uhašení auta, v převleku Václav Dubec hasil spolu s našimi požárníky opět s historickou stříkačkou. Vyhlášení pořadí soutěžících,  vyznamenání zasloužilým členům sboru a členkám čestná uznání, pamětní medaile a medaile k 110 výročí Sboru, účast na celé odpoledni asi 300 lidí, prodáván odznáček s číslicí 110, počasí přálo, večer zábava s hudbou pana Koubka.

28. září s pomocí mechanizace dva členové čistili stoku u Velkého rybníka, 12. října čištění obecních studní, aktivní účast při povodních v srpnu, noční hlídky u Velkého, který hrozil protržením hráze, sledování hladiny, hloubení bezpečnostního přepadu, odstraňování následků povodní ve Lnářích, Tchořovicích, finanční sbírka odevzdána do Metel.

2003 – akce aktivy, školení, schůze, hašení požáru lesa u Podruhlí, v Hornosíně při   požáru pohostinství. 22.3. sběr železného šrotu 8 členů, 25. 10. opět sběr železa 5 členů, pouťová zábava se konala, novými členy Miroslav Diviš č. 81 a Miroslav Molík č. 19, dary opět jubilantům, 5 mužů.

2004 – ples 24. ledna,  hudba pan Kovář, 6.3 oslava pro ženy MDŽ, pouťová zábava, účast na 100 letech Sboru v Předmíři 19. června. Schůze 3 výborové, 3 členské, 3 prověřovací cvičení. 28. května námětové cvičení se sbory Kocelovice, Tchořovice a Lnáře, bylo vyzkoušeno podávání vody z Velkého  rybníka kolem objektu ZD. Preventivní prohlídky ve všech čp. a drobných provozovnách, položení věnce k pomníku padlých, 24. dubna sběr železa s 10 členy, dárky dvěma jubilantům.

2005 – 29. ledna 2005 hasičský ples, pouťová zábava, 10.9. opékání prasete, sběr železného šrotu, oprava křížku u lípy u Velkého kocelovického bylo  dokončeno před poutí, na výročích v Bělčicích a v Hornosíně účast sboru.

Vždy účast na průvodech masek  vesnicí všech mladých hasičů byla hojná a nápadité masky, účast člena Václava Barnáše na Babských bálech Českého svazu žen, měl  nápadité masky. Vždy dobrá spolupráce s Obecním úřadem a Českým svazem žen. 

2006:

Valná hromada 16. prosince 2006, novým jednatelem byl zvolen Tomáš Radil, hudba, občerstvení. Hasičský  ples se konal 4. února 2006, oslava MDŽ 18. března 2006, hudba pana Koubka, 27. srpna pouťové hudební odpoledne opět s hudbou pana Koubka od 14. hodin u pohostinství až do setmění. 22. dubna 2006 sběr železného šrotu za účasti 10 členů, v září další sběr a to vyklizení prostor u bývalé dílny ZD. Během roku se konaly dvě výborové a pět členských schůzí, v rámci výcviku provedli členové tři prověřovací cvičení, funkcionáři se zúčastňovali aktivů, okrskových schůzí a školení. 22. července se zúčastnili oslav 115 let založení hasičského sboru ve Tchořovicích, členové se zúčastňovali všech významných akcí v životě obce, životní jubilea oslavilo sedm členů : 60 let Jan Cihla, 65. let Josef Panuška a Václav Dubec, 70 let Zdeněk Ježek, 75 let Josef Strnad a Jaroslav Mulač, 80 let Jaroslav Čadek č. 2

31. července 2006 došlo k požáru kolny u kravína, kolna o rozměrech 20 x 60 m shořela se 400 tunami sena,škoda byla později  vyčíslena na 320 tisíc Kč,  účast tří profesionálních hasičských sborů. Celý týden, až do soboty, se konaly hasičské hlídky našich členů, které po všechny dny hlídali požářiště. Příčina požáru byla v šetření policie s výsledkem: pachatel neznámý, příčina požáru nezjištěna.   

2007:

Tradiční hasičský ples 10. února 2007, hudba Trio, zabijačka hasičského prasete 16. března a pochoutky konzumovány. 17. března oslava MDŽ. 28. 12. Valná hromada SDH, sbor má 57 členů a členek, zemřel dlouholetý člen a starosta hasičů Josef Strnad. Konaly se dvě výborové a čtyři členské schůze, tři hasičská cvičení prověřila spolehlivost techniky a lidí, velitel a starosta se zúčastňovali na okrskových aktivech, školení se tento rok nekonalo. Sběr starého železa byl proveden 5. května 2007 za účasti 9 členů, sebráno bylo 5600 kg, vyklizena byla půda v kampeličce, hasiči se zúčastnili položení věnce k pomníku padlých, dohlíželi na bezpečnost při pálení čarodějnic, pracovali na údržbě hasičské techniky. Na valné hromadě byla přednesena pokladní zpráva a zpráva revizní komise. Životní jubilea oslavilo sedm členů a sice 60 let Marie Fousková, Jiřina Dubcová a Machovcová Růžena. 65 let Václav Diviš č. 28  a Václav Jánský č. 13, 70 let Václav Radil, 75 let Miloslav Frýzek č. 82 – všichni jubilanti obdrželi dárkové balíčky. 15. a 16. září 2007 uspořádali hasiči  autobusový zájezd na jižní Moravu spojený s návštěvou vinného sklípku a prohlídkou ARMY PARKU  s vojenskou technikou. Program zájezdu a pojednání o vojensko-historickém skanzenu Ořechov u Brna,  existuje galerie fotografií na CD nebo Flashdisku. Možné shlédnout u Boušů nebo Čadků,kde jsem informace čerpala.

2008:

Hasičský ples 2. února 2008 s hudbou Talisman st. , obecní úřad zakoupil nové vycházkové hasičské obleky, zabijačka  hasičského prasete v pátek 7. března 2008. Další den oslava MDŽ s hudbou a občerstvením, kterou stejně jako předešlá léta zorganizoval SDH. Květiny, káva,  zákusky, zabijačkové speciality, hudba pana Šimsy. 28. dubna zásah na chatě u Kudějů č. 86, kde hořel kontejner na odpadky a během 15 minut byl oheň zlikvidován. Valná hromada 27.12. 2008 konstatuje, že sbor má 59 členů a členek, zemřel Josef Pojer. Konalo se šest členských schůzí, spolehlivost techniky a lidí prověřilo taktické cvičení ve Tchořovicích, oslava 110. výročí sboru  Hajan skončila pěkným šestým místem  našich hasičů při požární soutěži. Během roku byla přezkušována technika, hasiči pomáhali při proplachování  zdejší kanalizace, dohlíželi na bezpečnost při pálení čarodějnic a zorganizovali brigádu na opravu střechy Krejčovny. Velitel a starosta se zúčastňovali okrskových aktivů, byl proveden sběr starého železa 19. dubna 2008 za účasti deseti členů. Hasiči se rovněž zúčastňují na akcích pořádaných Obecním úřadem Kocelovice. Životní julea v tomto roce oslavilo osm členů- 60 let Jarmila Machovcová  a Václav Fiala, 65 let Jan Čadek č. 44, Josef Vonášek, Miroslav Molík, 70 let Václav Radil č.17 a Jan Jeníček, 80 let Josef Bláha č. 18.

2009:

7. února 2009 se konal hsičský ples s hudbou Talisman st. , oslava MDŽ 27. února byla s hudbou Pepy Nauše, Valná hromada se konala až 2. ledna 2010 v roce 2009 měl sbor 56 členů a členek, zemřel Miroslav Molík, během roku se konalo pět členských schůzí. Osm akcí bylo při údržbě výstroje a výzbroje ( 40 odpracovaných hodin), údržba hasícího zařízení ( 30 hodin), pomoc obci ( 100 hodin).Taktická a prověřovací cvičení dvě, dohled nad pálením čarodějnic, ukázka hasičské techniky při fotbalovém turnaji o Pohár starosty obce, účast velitele a starosty hasičů opět  na okrskových aktivech. 23. kvěna 2009  proveden sběr  železnho šrotu za účasti osmi členů, účast na akcích Obecního úřadu. Byl zvolen výbor na roky 2010-2015: starosta Václav Čadek, zástupce starosty Ladislav Mach, velitel Luděk  Bouše, hospodář Jaroslava Boušová, jednatel Tomáš Radil, členové výboru: Jan Ráž, Waldemar Lipták, Václav Barnáš, František Machovec ml. č. 74. Zástupcem velitele a strojníkem byl navržen František Machovec ml.  č. 74, kronikářkou Markéta Čadková. Na členy revizní komise byly navrženy a schváleny jako předsedkyně Jiřina Dubcová, členky Anna Krýdová a Jarmila Machovcová. Delegát na okresní konferenci Václav Dubec. Za člena byl přijat Martin Hanuš. Životní jubilea: 60 let Alena Strnadová, 70 let František Tintěra, 80 let Josef Diviš č. 80.     

 2010 :

Hasičský ples se konal 6. února 2010, oslava MŽ 5. března opět s „ Malou muzikou Nauše Pepíka“. Valná hromada 8. ledna 2011 bilancovala  celoroční činnost roku 2010- členů 51, z toho 10 žen, zemřel Václav Míka a Zdeněk Ježek, odhlásil se Josef Panuška a Miroslav Bláha, věkový průměr členů je 58 let. Během roku se konaly čtyři členské schůze.  Byli přijati noví členové : Martin Lukáš, Ondřej Lukáš, Lukáš Mach, Martin Jeníček, Petr Jeníček, David Říský,  Josef Mikl a Jiří Průcha ml. Hasiči se podíleli na přípravě fotbalového utkání o Pohár starosty obce a vyčistili studnu u kampeličky. 22. května 2010 se konal sběr starého železa za účasti šesti členů. Dva strojníci a velitel se zúčastnili v roce 2010 školení, z oprav byla provedena oprava čerpadla hasičského auta a STK, vyzkoušena byla stříkačka, starosta a velitel se zúčastňovali aktivů okrsku.  Jubilanté:  65 let Machovec František č. 74, Machovec František č. 41, 80 let Václav Krákora.

2011 :

Hasičský ples se konal 19. února 2011 s hudbou pana Šimsy. MDŽ pod patronací SDH se konala 4. března 2011 s „Malou muzikou Nauše Pepíka“ a opět byli přítomni tři muzikanti, ženy dostali  hrnkovou květinu a občerstvení. Dále se konala 27. srpna 2011 pouťová zábava a dvě členské schůze SDH.  Valná hromada se konala 20. ledna 2012 a bilancovala právě skončený rok 2011. SDH má 57 členů, věkový průměr 50,8 let, zemřeli Jaroslav Čadek, Jaroslav Mulač a Miloslav Frýzek č. 82. Hasiči se zúčastnili oslav vzniku hasičských sborů  v okolních vesnicích – 25. června 75 let v Říštích (byli sedmí), 2. července 120 let ve Tchořovicích dvě mužstva- mladí sedmí, starší jedenáctí v požární  soutěži, 9. července soutěžili na oslavách SDH v Hornosíně. 21. května se konal sběr železného šrotu za účasti deseti členů, z výtěžku bylo zakoupeno pivní chlazení. V hasičské zrojnici byla provedena výměna všech oken za plastová, starosta a velitel zařídili také zabudování informační tabule na dřevěném podstavci  u křížku u Velkého kocelovického rybníka. Životní jubilea – 65 let Jan Cihla, 70 let Václav Dubec. Vánoční a novoroční zdravice byla předána hasiči do každého domu v Kocelovicích.

 Každý rok se členové SDH zúčastňovali v hojném počtu maškarních průvodů vesnicí a podíleli se na zdárné reprezentaci na Šibřinkách v Blatné, kde po mnoho let jejich skupinové masky vždy obhajovaly první místo.  

 

Roky 2012-2014 budou postupně doplněny...